Disable Preloader

Солидарна помоћ

Солидарна помоћ

Солидарна помоћ се исплаћује у виду:

  1. једнократне помоћи за децу чланова Синдиката, на основу јавног позива,
  2. једнократне помоћи болесном члану Синдиката,
  3. једнократне помоћи социјално угроженом члану Синдиката,
  4. помоћ за случај рођења детета члана Синдиката,
  5. помоћи породици у случају смрти члана Синдиката,
  6. помоћи члану Синдиката у случају смрти члана породице.

За прва четири вида пружања помоћи услов је да је запослени члан Синдиката дуже од годину дана

Једнократна помоћ за децу

Помоћ за децу се исплаћује једном годишње (током августа) на основу јавног позива који Синдикат објављује на огласној табли и на интерној информационој мрежи покрајинских органа.
Услов за добијање помоћи је да укупни месечни приходи по члану домаћинтва члана Синдиката, за период мај-јул текуће године, буду мањи од износа који одреди Одбор Синдиката ( 11.000,00 динара, или мање, по члану домаћинства).
Висину (једнаку за свако дете) износа помоћи одређује Одбор Синдиката и она је 7.000,00 по детету.
Пријаве на јавни позив, уз доказе о испуњавању услова, подносе се на обрасцу који можете скинути на овој страни.

Једнократна помоћ болесном члану

Једнократна помоћ болесном члану Синдиката исплаћује се члану на основу писмено поднетог захтева (образац захтева можете скинутина овој страници) ако је у току године провео на боловању због сопствене болести најмање 60 радних дана, а током боловања му је умањена плата у складу са важећим прописима.

Помоћ социјално угроженом члану синдиката

Помоћ социјално угроженом члану Синдиката исплаћује се на основу писмено поднетог захтева, када члан Синдиката има просечне месечне укупне приходе, по члану домаћинства, у претходна три месеца, мање од 11.000,00 динара.
У зависности од висине просечног месечног прихода по члану домаћинства Одбор Синдиката је утврдио висину ове помоћи (од 3.000,00 до 20.000,00 динара).
Ову врсту помоци члан може да добије само једном у току године.

Помоћ за случај рођења детета

У случају рођења детета, члан Синдиката има право на помоћ у износу од 7.000,00 динара. Уз писани захтев потребно је приложити копију извода из матичне књиге рођених, за дете, и копију последњег обрачунског листа од плате коју је члан Синдиката примио.

Помоћ у случају смрти члана Синдиката или члана његове породице

Помоћ у случају смрти члана Синдиката или члана његове породице, износи 30.000,00 динара
Под породицом се сматра брачни или ванбрачни друг и деца члана Синдиката. 

Осим за случај рођења детета, обрасци – захтеви за помоћ по основама који су овде набројани могу се преузети на овој страни.

Захтев за једнократну помоћ за децу

Захтев за помоћ болесном члану

Захтев за помоћ социјално угроженом члану

Захтев за помоћ због смрти члана Синдиката

Захтев за добијање помоћи због смрти члана породице