Disable Preloader

Општа акта Синдиката

Статут Синдикалне организације

Правилник о додели солидарне помоћи

Правила касе узајамне помоћи

Правилник о утврђивању приоритета за превенцију радне инвалидности

Статут СССВ