Disable Preloader

Каса узајамне помоћи

КАСА УЗАЈАМНЕ ПОМОЋИ

Синдикалне организације радника покрајинских органа и служби Аутономне Покрајине Војводине

Једна од активности Синдиката је и организовање рада Касе узајамне помоћи на принципима узајамности, солидарности и самопомоћи.Рад Касе узајамне помоћи је регулисана посебним Правилима.
Услов да неко користи средства Касе узајамне помоћи је да је члан Синдиката. Чланарина за чланство у Каси узајамне помоћи износи 0,50% од нето плате.
Образац за учлањење у Касу узајамне помоћи попуњава (у два примерка) члан Синдиката, и пошто га потпише и повереник његове синдикалне подружнице, предаје га благајнику или секретару Синдиката. Образац приступнице можете наћи овде.
Сваки члан Касе узајамне помоћи има право на позајмицу у максималној висини до 45.000,00 динара, са обавезом враћања у 6 месечних, односно 12 полумесечних рата.
Захтев за позајмицу, члан касе попуњава, потписује и предаје благајнику Касе узајамне помоћи са приложена два последња обрачунска листа од плате, одмах по добијању коначног обрачуна плате за протекли месец.
Позајмица из Касе узајамне помоћи уплаћује се члану тек када изврши повраћај претходне позајмице.
На основу поднетих захтева, уплата позајмице из Касе узајамне помоћи врши се члановима једном месечно, одмах по исплати коначног дела плате (између 1. и 5. у месецу).

Правила касе узајамне помоћи

Приступница у чланство касе узајамне помоћи

Захтев за касу узајамне помоћи