Disable Preloader

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2015. ГОДИНИ

Чланство:

 

На крају 2015. године број чланова Синдикалне организације био је 865. Од укупног броја запослених, постављених, именованих и изабраних лица у органима Аутономне Покрајине Војводине око 70% су чланови Синдикалне организације, а мањи део је из установа које је основала АП Војводина: Центар за привредно технолошки развој Војводине, Андревље (27 чланова), Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију (8), Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима (6), Завод за равноправност полова (2), Завод за културу војвођанских Русина (1) и Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама (1).

 

Организованост:

 

Синдикална организација је устројена као јединствена организација за све покрајинске органе, основана 16. маја 1995. године од десетак појединачних синдикалних организација које су постојале у оквиру одређених покрајинских служби или секретаријата. Синдикална организација је основна организација синдиката у саставу Савеза самосталних синдиката Србије, грански припада Синдикату управе Србије и територијално припада градском и покрајинским Савезу самосталних синдиката Новог Сада, односно Војводине. Статутом Савеза самосталних синдиката Србије, чланарина у износу од 1% од нето плате запосленог, расподељује се на 0,5% Синдикалној организацији, 0,28% Савезу самосталних синдиката града Новог Сада, 0,10% Савезу самосталних синдиката Војводине и 0,12% Синдикату управе Србије.

У 2015. години, укупан износ синдикалне чланарине уплаћен вишим облицима синдикалне организованости је 2.057.411,00 динара.

 

Структура:

 

Синдикална организација самостално уређује своју унутрашњу структуру и организацију. Према Статуту Синдикалне организације, она се састоји од 21 подружнице, које се у већини случајева поклапају са одређеним секретаријатом или са одређеним бројем чланова (између 30 и 60 у подружници). Због великог броја чланова, у Управи за заједничке послове постоји, на пример, 7 подружница.

У Синдикалној организацији су од 16. октобра до 24. новембра 2014. године спроведени избори за органе Синдикалне организације (Одбор, Надзорни одбор, председник, секретар и повереници за одређене области рада синдиката), на мандатни период од 5 година.

Синдикална организација је једина и репрезентативна на нивоу органа Аутономне покрајине Војводине.

 

РАД СИНДИКАТА:

 

Социјални дијалог са послодавцем:

 

Може се оценити да је социјални дијалог са послодавцем, односно Покрајинском владом, током 2015. године постојао, али не на задовољавајућем нивоу. Одређена права запослених (отпремнине приликом одласка у пензију, накнаде за болести) и синдиката (изостанак финансирања одређених активности) су умањивана, што вољом послодавца, што као последица спољног фактора (донети прописи, налази независних државних органа).

Покрајинским прописима, а и важећим Колективним уговором за органе АПВ, уређена је обавеза да приликом доношења општих аката која се односе на правни и материјални положај запослених, покрајински органи траже мишљење Синдикалне организације, што су они у поступку доношења аката и спроводили.

После 6 месеци преговарања, 4. марта 2015. године, закључен је Колективни уговор за органе АПВ (''Службени лист АПВ'', број 8/2015), пошто је претходни Колективни уговор за органе АПВ престао да важи по сили закона (Закон о изменама и допунама Закона о раду из 2014. године је прописао да сви колективни уговори који су били на снази у моменту доношења Закона, престају да важе 31. јануара 2015. године). Преговарање око закључивања Колективног уговора о изменама и допунама Колкективног уговора за органе АПВ, ради усклађивања са Анексом колективног уговора за државне органе (који се примењује и на запослене у покрајинским органима) трајало је од маја до 4. новембра 2015. године када је исти и закључен (''Службени лист АПВ'', број 46/2015), а преговори око Колективног уговора о измени и допуни Колективног уговора за органе АПВ, ради усклађивања са налазима Државне ревизорске институције, трејали су два месеца и он је закључен 20. јануара 2016. године (''Службени лист АПВ'', број 2/2016).

У 2014. години, Законом о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', број 99/2014), почевши од 19. септембра 2014. године, свим запосленима у покрајинским органима умањено је право на додатак на плату по основу минулог рада. Колективним уговором за органе АПВ је обезбеђено да се право на минули рад максимално (а у оквиру наведеног Закона) примењује током 2015. године.

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (''Службени гласник РС'', број 116/2014), умањена је основица за обрачун основне плате запослених за 10%. Међутим, Закључком Републичке владе, остављена је могућност свим локалним самоуправама, осим граду Београду и АПВ, да основицу за обрачун плата запосленима са средњом и основном школом, могу да увећају до 10%, па се десило да за тај проценат, на пример, запослени на истим пословима у градској управи Новог Сада имају веће плате него запослени у органима АПВ, током 2015. године

Током 2015. године, за разлику од 2014. године, Управа за заједничке послове се у целости придржавала одредаба Колективног уговора за органе АПВ, у делу обавезе послодавца да исплати солидарну помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запослених. Ова позитивна промена се десила захваљујући повећаном броју тужби које су запослени преко Синдикалне организације поднели за остваривање тог права, крајем 2014. и почетком 2015. године. У 2015. години, из буџета АПВ, по основу солидарне помоћи за побољшање социјално-материјалног положаја запослених који су имали приходе по члану домаћинства мање од 14.808,00 динара, укупно је исплаћено (бруто) 4.576.000,00 динара.

Синдикална организација је у 2015. години обезбедила пуну правну и материјалну (судски трошкови) помоћ за запослене који су судским путем покренули поступке ради остваривања права на солидарну помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја и ради исплате, односно остваривања права на јубиларне награде (петнаестак случајева).

            У складу са одредбама Колективног уговора за органе АПВ, у 2014. години је Покрајинска влада донела Правилник којим су утврђене врсте болести, медицинске рехабилитације и медицинских помагала за која је послодавац био дужан да сноси трошкове за запосленог и чланове његове породице, ако их не сноси Републички завод за здравствену заштиту. У 2015. години, Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, покренуо је поступак измена овог Правилника како би се обухватио већи број болести за које запослени има право на помоћ, што је Синдикална организација подржала, али је Покрајински секретаријат за финансије спречио, својим противљењем, његово доношење. Стручна комисија која је утврђивала основаност захтева за ову врсту помоћи, тако да је обезбеђена заштита запослених и по овом основу (накнада или плаћање трошкова лечења или рехабилитације за запосленог, односно чланове његове породице), по нашој оцени је прелазила оквире својих овлашћења (требало је да утврђује само медицинску оправданост, а не правну основаност – о томе је одлучивао руководилац) и поред учешћа и синдикалног представника као члана Комисије, није излазила у сусрет свим захтевима који су били медицински основани.

            Синдикална организација је активно учествовала у јавној расправи (у Београду и у Новом Саду) поводом доношења Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (који ће се примењивати од 1. децембра 2016. године) и Закона о систему плата запослених у јавном сектору, који ће се примењивати од 1. јануара 2017. године. Према мишљењу синдиката ови закони стављају у још лошију положај запослене у јавном сектору.

            На позив покрајинских органа, Синдикална организација је активно учествовала у поступку утврђивања каталогизације радних места, као предуслову за примену новог Закона о систему плата запослених у јавном сектору, а чији посао је координирало Министарство за јавну управу и локалну самоуправу.

 

Одбор:

             

            После избора у Синдикалној организацији, од 24. новембра 2014. године, Одбор су током 2015. године чинили: синдикални повереници из подружница: Ивана Јовић, која је уједно и повереник за спорт, рекреацију и културу, Наташа Поповић, Марија Ковач, Јелена Јовић, Наталија Јосиповић, Андреја Стајшић, Јасмина Вицковић, Сања Ивановић, Данијела Чулић, Олга Кнежевић, мр Ерна Шумец, Драгица Плећаш, Рената Радуловић, Бранко Вујовић, Бојана Медић, Ђорђе Петковић, Драгана Нерер, Ненад Мајкић, Драгољуб Перишић, Јожеф Фишер Бала, Драган Ковачевић, Жељко Миладинов, Драган Хипик, повереници за одређене области рада: Стојан Божић, повереник за социјална питања и стандард, Ивана Шарић, повереник за сарадњу са другим организацијама, Ксенија Поповић, повереник за контролу финансијског пословања, Далибор Зечевић, повереник за информисање и секретар и председник Синдикалне организације, Дарија Вучинац и Новак Врбашки.

Одбор је током године имао шест седница и разматрао 40 тачака дневног реда. Најчешће теме на седницама Одбора биле су лош социјални положај (ниске плате) запослених, непридржавања Колективног уговора за органе АПВ од стране појединих покрајинских органа (углавном по питању исплате јубиларних награда), измене Колективног уговора за органе АПВ, спровођење Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и доношење Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Закона о систему плата запослених у јавном сектору. 

Чланови Одбора су врло активно учествовали у његовом раду и ни у једном случају није доведен у питање рад Одбора због недостатка кворума.

 

Мишљења на општа акта послодавца:

 

            Пословником Владе АПВ, Анексом Колективног уговора за државне органе и Колективним уговором за органе АП Војводине, прописана је обавеза да послодавац затражи мишљење репрезентативног синдиката на општа акта која се односе на положај запослених, пре него што их донесе. Током 2015. године, Синдикална организација је дала мишљење на два предлога Покрајинске уредбе о изменама и допунама Покрајинске уредбе о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запослених лица у органима Аутономне Покрајине Војводине и на 45 аката о систематизацији радних места у покрајинским органима управе. Синдикална организација је, сходно одредбама Колективног уговора за органе АПВ, дала сагласност на Правилник о додели солидарне помоћи запосленима у органима АПВ (за случај болести), који је на предлог Покрајинског секретаријата за здравство, донела Покрајинска влада.

 

Сарадња са послодавцем:

 

            Поред већ претходно поменуте сарадње са послодавцем, Покрајинском владом, у оквиру социјалног дијалога, закључивања новог Колективног уговора за органе Аутономне покрајине Војводине (и измене и допуне истог), његовог спровођења и давања мишљења на општа акта, током 2015. године остварена је сарадња и у другим видовима:

 

 • Покрајинска влада је сносила трошкове репрезентације за Дан пензионера који је организовала Синдикална организација, традиционално десети пут, 23. јануара 2015. године;
 • Покрајинска влада је, у 2015. години, уплатила Синдикалној организацији на име бруто плата и накнада (превоз) за једног запосленог 1.591.000,00 динара;

 

Осим са Покрајинском владом, Синдикална организација је успешно сарађивала и са покрајинским органима, приликом организовања новогодишње приредбе за децу запослених, организовања седница, свечаности и добротворних акција и акција Основне организације Црвеног крста.

 

Испред Синдикалне организације, чланови Стамбене комисије покрајинских органа су мр Ерна Шумец, Ксенија Поповић и Снежана Буљугић.

 

Испред Синдикалне организације, члан Стручне комисије за доделу солидарне помоћи за трошкове лечења запослених и чланова њихове породице, била је Соња Гавриловић, а њен заменик Наталија Јосиповић.

 

Учешће у раду органа Савеза самосталних синдиката Србије:

 

Чланови Синдикалне организације су укључени у рад органа Савеза самосталних синдиката Србије. Чланови Одбора ССС запослених у управи, правосуђу и друштвеним организацијама града Новог Сада су мр Ерна Шумец и Новак Врбашки, који је и члан Статутарног одбора Градског већа Савеза самосталних синдиката Новог Сада.

 

Мр Ерна Шумец и Новак Врбашки су 21. маја 2015. године учествовали на Конгресу СССС у Београду.

 

Појединачна заштита права запослених:

 

Током 2015. године Синдикална организација је обезбедила правну заштиту (жалбе, адвокат, заступање) у појединачним судским поступцима, ради утврђивања права на додатак на плату по основу минулог рада (2) и права на солидарну помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја запосленог (14).

Мора се напоменути чињеница да је у појединачној заштити права запослених, много значило повећање броја жалби и тужби запослених ради остваривања права на солидарну помоћ за побољшање социјално-материјалног положаја, посебно у Управи за заједничке послове покрајинских органа, јер је као последицу имало редовност исплате те врсте помоћи од стране наведеног покрајинског органа.

 

Правни и економски положај запослених:

 

 1. Правни положај запослених у органима Аутономне покрајине Војводине је релативно добар, ако се упореди са правним положајем запослених у републичким органима или у органима локалних самоуправа, а послебно ако се упореди са положајем запослених код других (посебно приватних) послодаваца. Током 2015. године није било већег нарушавања овог положаја. Треба напоменути да нам предстоји промена у правном положају запослених, због примене нових закона - Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (од 1. децембра 2016.) и Закона о систему плата запослених у јавном сектору (од 1. јануара 2017.) и посебног Закона о платама у органима аутономних покрајина и локалних самоуправа (који још није донет). Становишет и СССС и УГС ''Независност'' је да ће ови закони погоршати правни и економски положај запослених, због чега су у знак протеста ови синдикати организовали штрајк упозорења 3. фебруара 2016. године, у којем смо и ми учествовали, а односио се првенствено на примедбе на предлог Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

 

 1. Економски положај запослених се током 2012. 2013. и 2014. године погоршавао, због доношења и примене републичких прописа. Током 2015. године економски положај запослених у покрајинским органима је стагнирао:
 • Новембра 2012. године, применом Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', број 34/2001, 62/2006 – др. закон, 116/2008 – др. закон, 92/2011, 99/2011 – др. закон, 10/2013 и 55/2013), (уместо Покрајинске уредбе о платама, која је укинута одлуком Уставног суда) драстично су умањене плате запослених са средњом и основном школом (30-35%);
 • Законом о умањењу нето прихода лица у јавном сектору (''Службени гласник РС'', број 108/2013), од јануара 2014. године умањене су плате (такозвани ''солидарни порез'') преко 60.000,00 динара, у просеку за око 15% (Закон се примењивао до 31. октобра 2014.).
 • Законом о допуни Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', број 99/2014), од 19. септембра 2014. године, умањена је зарада свим запосленима, у просеку за око 10%, по основу минулог рада.
 • Од 1. новембра 2014. године, Влада Републике Србије је, на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, умањила основицу за обрачун плата за 10%. (Треба напоменути да је Влада Републике Србије у 2014. години донела закључак којим је омогућила повећање основице за обрачун плата запосленима са основном и средњом школом у органима локалне самоуправе за 10%, али не и у АП Војводини и у граду Београду.)

 

Решења утврђена Колективним уговором за органе Аутономне покрајине Војводине, а којима је прописана исплата солидарне помоћи социјално најугроженимим запосленима, како би се ублажио страховит пад зарада запослених са средњом и основном школом, примењивали су у 2015. години сви покрајински органи. Тиме се, донекле помогло запосленима са најнижим примањима.

 

Неповратна солидарна помоћ:

 

Пружање солидарне помоћи члановима Синдикалне организације уређено је Правилником о додели солидарне помоћи из средстава Синдикалне организације радника покрајинских органа управе и служби Аутономне Покрајине Војводине, који је донео Одбор Синдикалне организације 23. марта 2015. године, проширени су облици, односно врсте помоћи која се пружа члановима синдиката и уместо по три основа (1. Помоћ за трошкове лечења или рехабилитације члана Синдикалне организације, 2. Помоћ социјално угроженом члану синдиката и 3. Помоћ за децу социјално најугроженијих чланова Синдикалне организације), како је било уређено у дотадашњем Правилнику, од 2015. године помоћ се додељивала за следеће случајеве:

 • једнократне помоћи за децу чланова Синдиката, на основу јавног позива,
 • једнократне помоћи болесном члану Синдиката,
 • једнократне помоћи социјално угроженом члану Синдиката,
 • помоћ за случај рођења детета члана Синдиката,
 • помоћи породици у случају смрти члана Синдиката,
 • помоћи члану Синдиката у случају смрти члана породице.

Услов за добијање солидарне помоћи је да је запослени члан Синдикалне организације најмање годину дана (осим у случају помоћи за случај смрти).

 

Помоћ за децу социјално најугроженијих чланова Синдикалне организације додељује се једном годишње, путем јавног позива који се по правилу објављује током августа месеца. Право на помоћ по основу сваког детета до пуне 20. године живота, стицао је онај члан Синдикалне организације, чији месечни приходи по члану породичног домаћинства нису прелазили износ који је утврдио Одбор Синдикалне организације (11.000,00 динара по члану домаћинства, за 2015.), а висина помоћи по сваком детету је износила 7.000,00 динара:

 

Година

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Број чланова који су добили помоћ

27

38

33

31

51

53

36

Повећање у односу на претходну годину

-

+40,74%

-13,16%

-6,06%

+64,52%

+3,92%

-32,07%

Број деце за коју је исплаћена помоћ

58

79

79

63

93

97

65

Повећање у односу на претходну годину

-

+36,21%

0,00%

-20,25%

+47,62%

+4,30%

-32,99%

Процентуални износ додељене помоћи по овом основу је умањен у односу на 2014. годину, јер је Одбор спустио са 13.000,00 на 11.000,00 динара доњу границу месечног прихода по члану домаћинства као услов за добијање помоћи и умањио са 10.000,00 на 7.000,00 динара износ помоћи по детету. Укупно за ову врсту помоћи у 2015. години синдикат је исплатио 455.000,00 динара.

 

Једнократна помоћ болесном члану Синдикалне организације се додељивала по захтеву члана Синдикалне организације, под условом да је због сопствене болести био на боловању најмање 60 радних дана и да му је током боловања умањена плата по основу боловања за 25%. Висина ове помоћи је 80,00 динара по радном дану боловања. У 2015. години 2 члана Синдикалне организације је остварило ово право, а укупни износ исплаћених средстава за ове намене је 25.600,00 динара.

 

Помоћ социјално угроженом члану синдиката, додељивала се, на основу одлуке Одбора, оним члановима који су остварили мање просечне месечне приходе од 11.000,00 по члану домаћинства. У зависности од висине просечног месечног прихода по члану домаћинства Одбор је одредио и висину ове врсте помоћи, тако да се она кретала од 3.000,00 до 20.000,00 динара. Укупно је у 2015. години 38 пута исплаћена ова врста помоћи у укупном износу од 482,00 динара. Треба поновити да је по овом истом основу послодавац исплатио запосленима током 2015. године 4.576.000,00 динара бруто, односно преко 2.700.000,00 динара нето.

 

Помоћ за случај рођења детета у 2015. години исплаћивана је у висини од 7.000,00 динара, а укупно је исплаћено за ову намену 42.000,00 динара шесторици чланова Синдиката.     

 

Помоћ у случају смрти (за случај смрти члана Синдиката и за случај смрти члана породице члана Синдиката) исплаћена је у 2015. години три пута, у висини од 30.000,00 динара, укупно 90.000,00 динара.

 

Свега, за све врсте солидарне помоћи из редовних средстава Синдиката исплаћено је члановима 1.094.600,00 динара.

 

Осим наведеног у 2015. години, Синдикат је прикупио средства у износу од 474.700,00 динара као помоћ породици преминулог члана синдиката Игора Војимировића (465.700,00 преко рачуна и 9.000,00 готовински) и средства за помоћ оболелој колегиници Репац Снежани у износу од 261.100,00 динара.

 

Укупна сума средстава које је синдикат обезбедио за солидарну помоћ по свим основама својим члановима, у 2015. години, 1.830.400,00 динара.

 

Стандард запослених:

 

У циљу повећања куповне моћи својих чланова Синдикална организација је обезбедила у 2015. години куповину, односно набавку роба и услуга, под повољнијим условима (на рате) у области здравствених и бањских услуга, иформатичке опреме и беле технике, прехрамбених производа, зимнице, огрева, учила и школске опреме и других роба широке потрошње. Овом врстом куповине обухваћено је 128 правних лица која продају робу или прижају услуге.

Члановима Синдикалне организације, током 2015. године издато је око 2.000 потврда за куповину роба и услуга под повољнијим условима и исти толики број рачуна је пристигао у Синдикалну организацију где су прегледани, евидентирани и спуштени на наплату у службу за обрачун плата.

У три наврата током године, организован је бесплатан преглед вида свих запослених и неколико продаја постељине у самој згради Владе АП Војводине и продаја техничке робе и електронске опреме.

 

Спорт и рекреација:

 

            Традиционално, Синдикална организација је учествовала на 41. Спортским сусретима Синдиката управе Србије од 24. до 28. јуна 2015. године у Доњем Милановцу. Екипа наше Синдикалне организације требала је да учествује као јединствена екипа Градског синдиката управе Новог Сада са екипом Синдикалне организације Градске управе, али је иста у задњем моменту отказала учешће. Тако да је наша екипа наступала самостално и освојила II место од 30 спортских екипа.  

            Од првог учешћа на Спортским сусретима Синдиката управе Србије, закључно с  2014. годином, послодавац (Покрајинска влада) је обезбеђивао добар део средстава за ову активност. Међутим, крајем 2015. године Државна ревизорска институција је констатовала у поступку ревизије буџета за 2014. годину, да је то обезбеђивање средстава из буџета у супротности са Законом о буџетском систему, па је у 2015. години целокупне трошкове за учешће на Спортским сусретима, и поред тражења срестава из буџета, сносила Синдикална организација.  

            На свечаној седници Одбора, 30. децембра 2015. године, проглашен је најбољи спортиста у 2015. години – Бранко Вујовић.

У 2015. години Синдикална организација је обезбедила коришћење фитнес програма у ’’World Clas Fitnes Centar’’ у Новом Саду под повољнијим условима. Синдикална организација је сносила и трошкове закупа спортског простора ради припремања чланова пред учешће на Спортским сусретима (стони тенис, стрељана и куглана) и организовано је рекреативно коришћење затвореног базена за чланове синдиката, уз рефундирање дела трошкова.

Дана 14. новембра 2015. године седам чланица Синдиката учествовало је на ''Данима Центра за физичку културу'' у Врбасу, а котизацију за учешће сносила је Синдикална организација.

Од 16. до 20. септембра 2015. године, десет чланова Синдикалне организације учествовало је у Сутомору на спортској манифестацији ''Лет фест'', у организацији Асоцијације ''Спорт за све''.

 

Културне активности:

 

У 2015. години Синдикална организација је обезбеђивала под повољнијим условима (50, односно 30% јевтиније) куповину карата за редовни репертоар Српског народног позоришта, Позоришта младих и Новосадског позоришта.

На основу уговора између Синдикалне организације и Градске библиотеке Нови Сад, омогућено је запосленима учлањење у исту под повољнијим условима.

             

Информисање чланства:

 

Информисање чланства се врши непосредно преко повереника из подружнице, на састанцима Одбора, преко интерне информатичке мреже (интранета) и преко сајта Синдикалне организације.

Оцена је да је дошло до побољшања у информисању чланства Синдикалне организације током 2015. године. Чланови су углавном упознати са функционисањем Синдикалне организације, могућностима које им она пружа (каса узајамне помоћи, потврде за повољнију куповину на одложено плаћање, учешће у спортско-рекреативним активностима и културним манифестацијама, заштита права из радног односа, право на солидарну помоћ, итд.).

Пожељно би било да се у наредном периоду активно ради на едукацији чланства, нарочито младих, о улози и важности синдиката и на сарадњи са другим синдикатима ради размене искустава и побољшања рада наше Синдикалне организације.

 

Дан пензионера:

 

Сваке године у јануару месецу, већ десет година уназад, Синдикална организација организује Дан пензионера, као прилику да се бивши запослени, а сада пензионери, виде са својим колегама и осталим пензионерима из покрајинских органа. У 2015. години Дан пензионера је одржан 22. јануара, а одазвало се позиву и присуствовало око 200 пензионера.

 

Каса узајамне помоћи:

 

Касу узајамне помоћи Синдикална организација је основала, 2006. године, као вид међусобне солидарне испомоћи чланова синдиката, у циљу пружања финансијске помоћи члановима. Услов да запослени користи позајмицу из Касе узајамне помоћи је да је члан Синдикалне организације и да је члан Касе узајамне помоћи. Чланарина у Каси узајамне помоћи износи 0,5% од нето плате запосленог. Рад Касе узајамне помоћи уређен је Правилима Касе узајамне помоћи, која је донео Одбор Синдикалне организације 14. октобра 2011. године. Правилима је утврђено да максимални износ позајмице из Касе узајамне помоћи може износити 45.000,00 динара, са роком повраћаја од 6 месеци. Број чланова Касе узајамне помоћи је стално у порасту и износи нешто мање од 600 чланова. У 2015. години додељено је укупно 900 позајмица.

 

Основна организација Црвеног крста покрајинских органа, служби и Скупштине АПВ:

 

Основна организација Црвеног крста покрајинских органа, служби и Скупштине АПВ (у даљем тексту: ООЦК), врши своју делатност у оквиру рада Синдикалне организације, стим да чланство у њој није условљено чланством у Синдикалној организацији. ООЦК броји 67 чланова, чланство је добровољно, а чланарина износи 0,30% од нето плате члана. Унутрашња организација и рад ООЦК уређени су посебним правилима. Председник ООЦК је мр Ерна Шумец. ООЦК је уједно и саставни део Црвеног крста града Новог Сада. ООЦК се бави хуманитарним радом, организовањем добровољног давалаштва крви и едукациојом чланства. У 2015. години, највећи издаци ООЦК су били приликом организовања саветовања за чланове.

 

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К:

 

            Положај Синдикалне организације у протеклих неколико година био је обележен првенствено борбом за бољи материјални положај најугроженијих запослених у покрајинским органима (са основном и средњом школом) као последицом драстичног смањења њихових плата, инсистирањем на социјалном дијалогу и колективном преговарању ради закључивања колективног уговора и контроли рада покрајинских органа по питању правног положаја запослених. Закљученим колективним уговором, у 2015. години је обезбеђен максималан износ годишњег одмора за запослене (до 30 радних дана, а било је 25), највише могуће признавање минулог рада као и додатка на плату по том основу, виши обухват права на солидарну помоћ за случај: болести, смрти, социјалне угрожености, рађање детета и посебна заштита трудница, самохраних родитеља, родитеља са децом са посебним потребама, мајке са дететом до 2 године живота и чланова органа Синдиката (не могу бити технолошки вишак итд.).  

 

            Када се посматрају екстерни утицаји на положај запослених у покрајинским органима, 2015. година, може се оценити као година стагнације по питању права и материјалног положаја запослених. Треба напоменути да нам предстоји, од 1. децембра 2016. године, примена Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, где је уређено да се на запослене примењују два закона, у зависности од тога да ли су службеници или намештеници: Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, односно Закон о раду. Суштински проблем за све запослене је тај, што се према наведеном закону, сви акти којима се одређује појединачно право запосленог сматрају управним актом, и против сваког таквог акта запослени може покренути управни спор (ако се претходно жали Комисији за жалбе). Практично, запослени ће теже остваривати своја права. 

            Од 1. јануара 2017. године почиње примена Закона о систему плата запослених у јавном сектору. Овај закон не може да се примењује док се не донесе посебан закон који ће уредити плате у аутономним покрајинама, а он још није донет. За овај закон непознати су тачни подаци, како би се видео његов ефекат на материјални положај запослених (увођење платних разреда).

            Такође, као последица примене Закона о утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору, нема података да ли ће и колики број запослених бити утврђен за ниво АПВ у 2016. години.

 

            У смислу претходног, утицај на колико толико повољнији положај запослених, може се остварити искључиво кроз гранску организованост синдиката, односно преко Синдиката управе Србије, као најбројније и најјаче организације која окупља запослене у републичким, покрајинским и органима локалне самоуправе, али и озбиљним социјалним дијалогом између наше Синдикалне организације и послодавца.

 

            Треба напоменути да је број чланова Синдикалне организације у сталном порасту и да смо једна од ретких синдикалних организација у Граду и у Покрајини која је јединствена, репрезентативна и једина у покрајинским органима.

 

            У наредном периоду требало би да Синдикална организација појача своје активности у следећим областима:

 1. Обезбеђивању већег утицаја на рад виших органа Савеза самосталних синдиката Србије;
 2. Ангажованијим и агресивнијим наступом према субјектима који уређују положај запослених (Влада Републике Србије и Покрајинска влада);
 3. Већем укључивању млађих чланова у рад Синдикалне организације;
 4. Бољем информисању чланства и едукацијом о значају и улози синдиката;
 5. Укључивањем у синдикалне активности што већег броја чланова;

Остваривањем међусиндикалне сарадње и размене искустава са другим синдикатима у земљи и иностранству и учешћем у пројектима од интереса за синдикалну организацију.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ У 2015. ГОДИНИ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДНИКА ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ И СЛУЖБИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ